Kongres
Rzecznicy
Zdrowia

2025

Warszawa
8-9 kwietnia 2025

O KONGRESIE

Bądź z nami Rzecznikiem Zdrowia!

Kongres Rzecznicy Zdrowia 2025 to unikalna platforma dialogu i wymiany doświadczeń w systemie ochrony zdrowia. Chcemy budować atmosferę do konstruktywnych rozmów o zdrowiu publicznym, jakości w ochronie zdrowia oraz propozycjach zmian w obszarze organizacji ochrony zdrowia.  

Organizacja
systemu ochrony
zdrowia

Dwa dni
pogłębionych
dyskusji

Specjalistyczne
warsztaty
tematyczne

Spotkania
w grupach
eksperckich

O czym chcemy rozmawiać?

o zdrowiu Kobiet
o finansowaniu ochrony zdrowia
o psychiatrii
o opiece długoterminowej i domowej
o chorobach rzadkich
o bezpieczeństwie lekowym Polski

o robotyzacji
o onkologii
o kardiologii
o zdrowiu publicznym i profilaktyce
o kadrach i wynagrodzeniach
o hematologii

Miejsce wydarzenia

Kongres Rzecznicy Zdrowia 2025 odbędzie się w Warszawie wyłącznie w formie stacjonarnej. Szczegóły dotyczące miejsca wydarzenia podamy wkrótce.

DO KONGRESU RZECZNICY ZDROWIA 2025 POZOSTAŁO

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Miejsce wydarzenia

Centralny Dom Technologii ul. Krucza 50 (budynek Cedet, 1 piętro), 00-025 Warszawa

źródło zdjęć: Centralny Dom Technologii

TRANSMISJA ONLINE odbędzie się na kanale youtube.com FUNDACJI RZECZNICY ZDROWIA.
Uprzejmie informujemy, że transmitowane będą wyłącznie panele odbywające się na sali głównej.

TRANSMISJA LIVE

DOŁĄCZ WIRTUALNIE DO KONGRESU

PROGRAM KONGRESU

DZIEŃ PIERWSZY 18.04.2023

9.30 – 10.30

INAUGURACJA KONGRESU RZECZNICY ZDROWIA 2023

(sala plenarna)

Otwarcie wydarzenia, przemówienia i wystąpienia Gości Specjalnych tegorocznej edycji.

 

10.30 – 11.30

WYZWANIA STRATEGICZNE: ZDROWIE NA PRZEŁOMIE KADENCJI

(sala plenarna)

Perspektywa zmian systemu w latach 2019-2023, propozycje programowe komitetów wyborczych, perspektywa interesariuszy – przeszłość i przyszłość.

 

11.30 – 12.30

WYZWANIA STRATEGICZNE: WZROST FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA A DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

(sala plenarna)

Czy wprowadzenie ustawy 7 proc. PKB na zdrowie poprawiła dostępność świadczeń? Ile powinno się wydawać na ochronę zdrowia w Polsce?

 

12.30 – 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 – 14.15

WDROŻENIA: PLANY DLA CHORÓB RZADKICH NA 2023

(sala nr 1)

Koordynacja polityki zdrowotnej i społecznej, stan wdrożenia poszczególnych zadań, wyzwania terapeutyczne.

PRZYSZŁOŚĆ: PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

(sala nr 2)

Jak osiągnąć jak najwyższy poziom wszczepialności przeciw HPV? Czy zmiana źródła finansowania wpłynęła na dostępność szczepień?

SZKOLENIE: JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTAMI?

(sala konferencyjna)

Troska o zdrowie psychiczne liderów organizacji pacjentów.

 

14.15 – 15.00

WDROŻENIA: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

(sala nr 1)

Standaryzacja postępowania, wyzwania terapeutyczne w dziedzinie immunoterapii, programy badań przesiewowych.

PRZYSZŁOŚĆ: NOWOTWORY GINEKOLOGICZNE – JAK PRZEZWYCIĘŻYĆ ROSNĄCĄ ŚMIERTELNOŚĆ Z POWODU TYCH CHORÓB?

(sala nr 2)

Standaryzacja postępowania – aktywność ekspertów, unity narządowe.

SZKOLENIE: ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

(sala konferencyjna)

Diagnostyka genomowa, znaczenie diagnostyki genetycznej i molekularnej dla terapii onkologicznych.

 

15.00 – 15.15

PRZERWA

 

15.15 – 16.00

WDROŻENIA: FUNDUSZ MEDYCZNY – CZY SPEŁNIŁ OCZEKIWANIA?

(sala nr 1)

Podsumowanie 30 miesięcy funkcjonowania Funduszu Medycznego – osiągnięcia, wyzwania, oczekiwania interesariuszy

PRZYSZŁOŚĆ: CZY WIEMY ILE WYDAJEMY NA ZAPOBIEGANIE I LECZENIE RAN?

(sala nr 2)

Podsumowanie zmian dot. zapewnienia dostępu do wyborów medycznych w ostatnich latach, kierunki zmian polityki publicznej, standaryzacja wnioskowania.

 

16.00 – 16.45

WDROŻENIA: REFORMA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO – NA KTÓRYM ETAPIE SIĘ ZNAJDUJEMY?

(sala nr 1)

Pilotaż centrum zdrowia psychicznego, wyzwania kadrowe oraz znaczenie cyklu kształcenia dla dostępności opieki

PRZYSZŁOŚĆ: WYZWANIA KADROWE – JAK ZAPEWNIĆ STABILNE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

(sala nr 2)

Wyzwania dotyczące kształcenia kadr medycznych; zachęty finansowe i niefinansowe dla zwiększenia liczby pracowników systemu ochrony zdrowia.

 

16.45 – 17.00

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

 

19.00

WIECZORNY KOKTAJL

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ DRUGI 19.04.2023

9.00 – 10.00

WYZWANIA STRATEGICZNE: USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZASADNICZYM – PODSUMOWANIE DWÓCH LAT OD NOWELIZACJI

(sala plenarna)

Stan wdrożenia ustawy, stanowisko partnerów społecznych, czy wdrożenie ustawy poprawiło stabilność kadrową systemu ochrony zdrowia.

 

10.00 – 10.15

PRZEMÓWIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO

(sala plenarna)

 

10.15 – 11.15

WYZWANIA STRATEGICZNE: WYZWANIA E-ZDROWIA. PODSUMOWANIE MIESIĘCY Z PANDEMIĄ – PERSPEKTYWY WSPARCIA TERAPII PACJENTA NA PRZYSZŁOŚĆ.

(sala plenarna)

 

11.15 – 11.30

PRZERWA

 

11.30 – 12.30

WYZWANIA STRATEGICZNE: POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA – SUKCESY I WYZWANIA

(sala plenarna)

Podsumowanie wdrożenia dokumentu strategicznego, poziom dostępności terapii w Polsce w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej.

SZKOLENIE: JAKOŚĆ ŻYCIA W OCENIE TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

(sala konferencyjna)

 

12.30 – 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 – 14.15

POLITYKA LEKOWA: ALGORYTMIZACJA OCENY TERAPII LEKOWYCH

(sala nr 1)

ESMO MCBS, ocena punktowa, top 10 onko.

DOSTĘPNOŚĆ: SYSTEM OPIEKI NAD PACJENTAMI Z NOWOTWORAMI KRWI

(sala nr 2)

Wyzwania związane z diagnostyką oraz leczeniem nowotworów krwi, warunki kadrowe dla realizacji tego rodzaju świadczeń.

SZKOLENIE: SZCZEPIENIA OCHRONNE – JAK UNIKNĄĆ FAKENEWS?

(sala konferencyjna)

 

14.15 – 15.00

POLITYKA LEKOWA: FINANSOWANIE PROGRAMÓW LEKOWYCH

(sala nr 1)

Dostępność świadczeń w ramach programów lekowych – perspektywa pacjentów, ośrodków, instytucji publicznych. Rola taryfikacji dla struktury dostępności świadczeń.

DOSTĘPNOŚĆ: GDZIE KOŃCZY SIĘ POZ I ZACZYNA AOS?

(sala nr 2)

Możliwość koordynacji opieki na poziomie POZ-AOS, stan wdrożenia systemu opieki koordynowanej, wyzwania związane z opieką nad pacjentami chorymi przewlekle

SZKOLENIE: MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW

(sala konferencyjna)

Podstawowe kanały komunikacji w mediach społecznościowych, jak działają algorytmy, jak skutecznie prowadzić profile.

 

15.00 – 15.15

PRZERWA

 

15.15 – 16.00

ZDROWIE PUBLICZNE: JAK ZWIĘKSZYĆ ODSETEK WCZESNYCH ROZPOZNAŃ RAKA PŁUCA?

(sala nr 1)

Profilaktyka zdrowotna oraz wczesna diagnostyka w dziedzinie raka płuca, monitorowanie jakości i efektywności opieki

DOSTĘPNOŚĆ: CHOROBY NEUROLOGICZNE – NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA.

(sala nr 2)

 

16.00 – 16.45

ZDROWIE PUBLICZNE: NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU – PROFILAKTYKA, DOSTĘP DO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ.

(sala nr 1)

Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dot. nierówności w zdrowiu, pomiar nierównosci w zdrowiu, perspektywa chorych

DOSTĘPNOŚĆ: SIEĆ SZPITALI – CZY JESZCZE ISTNIEJE?

(sala nr 2)

Podsumowanie reformy opieki szpitalnej, czy osiągnięto cele reformy, jaką przyszłość ma sieć szpitali.

 

16.45 – 17.00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

PROGRAM KONGRESU

WTOREK 9.04.2024

ŚCIEŻKA PANELOWA (sala główna)

Prosimy o zgłaszanie się do recepcji po odbiór identyfikatorów.

Uroczyste otwarcie Kongresu Rzecznicy Zdrowia 2024

Głos zabierze GOŚCINI HONOROWA tegorocznej edycji KONGRESU RZECZNICY ZDROWIA 2024.

PROWADZENIE: Maja Marklowska-Tomar

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: Izabela Leszczyna, Wioletta Januszczyk, dr Joanna Kufel-Grabowska, Magdalena Kardynał

W trakcie dyskusji otwierającej Kongres Rzecznicy Zdrowia 2024 będziemy rozmawiać o potrzebach kobiet, o wyzwaniach związanych z wdrażaniem zapowiedzianych przez resort zdrowia rozwiązań (zabezpieczaniu płodności onkopacjentek, rozszerzeniu pakietu bezpłatnych badań prenatalnych, antykoncepcji awaryjnej, edukacji seksualnej, a także przywróceniu finansowania procedury in vitro ze środków publicznych). Chcemy również spojrzeć w niedaleką przyszłość i podkreślić znaczenie profilaktyki.

Zapraszamy na przerwę kawową.

PROWADZENIE: Wojciech Wiśniewski

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: dr Łukasz Kozłowski, Waldemar Malinowski, Łukasz Jankowski

Finansowanie ochrony zdrowia było jednym z wiodących tematów debaty publicznej dotyczącej ochrony zdrowia w ostatnich latach. Konsensus wszystkich interesariuszy jednoznacznie wskazywał, że konieczne jest przedstawienie ścieżki wzrostu nakładów w tempie szybszym niż wynika to ze wzrostu gospodarczego. Wprowadzenie regulacji w tym zakresie (ustawa „6 proc. PKB na zdrowie”, dwukrotnie nowelizowana), wprowadzenie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz zapowiedź zmian w zakresie systemu podatkowego wyznaczają ramy dyskusji. Pojawiają się głosy, że obserwowany wzrost jest niedostateczny dla wzrostu dostępności świadczeń w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, którą definiuje się jako kluczowe wyzwanie.

Zapraszamy na przerwę kawową.

PROWADZENIE: Marta Markiewicz

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: Marek Hok, dr Piotr Winciunas, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr Sławomir Dudek, prof. Maciej Niewada

Polityka społeczna i polityka zdrowotna to nierozerwalne byty. Pierwsza z nich może czerpać z osiągnięć drugiej, druga natomiast – prowadzona w racjonalny sposób – może przyczynić się do wspierania polityki zdrowotnej. Z jednej strony absencja chorobowa i wycofywanie się z rynku pracy ze względu na stan zdrowia to dla ZUS duże koszty. Z drugiej strony im więcej pracujących, tym większe wpływy do NFZ z tytułu składki zdrowotnej. Jak – w obliczu wyzwań kadrowych w gospodarce i starzejącego się społeczeństwa – należałoby prowadzić politykę zdrowotną? Co system ochrony zdrowia może wnieść do polityki społecznej? Gdzie alokować środki, by móc ograniczać koszt w obszarze wydatków społecznych (np. w postaci świadczeń rentowych)?

Zapraszamy na przerwę obiadową.

PROWADZENIE: Urszula Szybowicz

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: Marta Golbik, Maciej Karaszewski, prof. Janusz Heitzman, Norbert Bolek

Tylko w tym roku na inwestycje w modernizację placówek medycznych zajmujących się opieką psychiatryczną dzieci i młodzieży zaplanowano rekordową kwotę 3 mld złotych. Zdrowie psychiczne jest jednym z wiodących postulatów rządzących i deklarują oni pełną determinację we wdrażaniu reformy, która ma pozwolić na właściwe kontraktowanie świadczeń w całej Polsce. Jak powinna wyglądać organizacja opieki psychiatrycznej? Jakich zmian należałoby dokonać i jakie kroki poczynić, by można było powiedzieć o równym dostępie do opieki psychiatrycznej? W jaki sposób zachęcać młode kadry medyczne do podejmowania pracy w tej dziedzinie?

Zapraszamy na przerwę kawową.

PROWADZENIE: Marta Markiewicz

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: Iwona Kozłowska, Irena Rej, Bartłomiej Chmielowiec, prof. Tomasz Targowski, prof. Agnieszka Podczaska-Neumann, Marzena Okła-Drewnowicz

Bilans demograficzny Polski nie należy do korzystnych. Według danych GUS liczba gospodarstw, w skład których wchodziły osoby starsze (w tym osoby po 65. roku życia) w 2021 roku wyniosła ponad 5,1 mln. Stanowi to ponad 41 proc. ogółu. Jednocześnie seniorzy to grupa, o którą powinniśmy zadbać w sposób szczególny – tak by mogli oni możliwie najdłużej wypełniać swoje społeczne role, a osoby sprawujące nad nimi opiekę mogły nadal być aktywne na rynku pracy. Jak obecnie postrzegamy największe wyzwania polityki senioralnej? Czy pacjent geriatryczny w systemie ochrony zdrowia może liczyć na kompleksową opiekę? W jakich obszarach państwo powinno szczególnie zagwarantować wsparcie „srebrnemu” pokoleniu (bon senioralny, dopasowana profilaktyka, wsparcie prawne)?  

Zapraszamy już jutro na drugi dzień KONGRESU RZECZNICY ZDROWIA 2024

ŚCIEŻKA DEBAT I SZKOLEŃ (sala szkoleniowa)

PROWADZENIE: Igor Grzesiak

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: prof. Urszula Demkow, prof. Alicja Chybicka, Stanisław Maćkowiak, Dorota Korycińska, prof. Karina Jahnz-Różyk, Dawid Witkowski, dr Maria Libura

Przyjęcie Planu dla Chorób Rzadkich było wspólnym oczekiwaniem wielu środowisk. Ocena wdrożenia tego dokumentu jest niejednoznaczna. Wskazuje się w debacie publicznej, że wiele zaplanowanych zadań nie zostało zrealizowanych. Ponadto przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zapowiadają rozpoczęcie prac nad nową wersją uchwały Rady Ministrów, która określałaby kierunkową politykę państwa w tej dziedzinie. 

Jednocześnie toczy się dyskusja nad systemem orzeczeń o niepełnosprawności. Wiele uwagi poświęca się kwestii pacjentów, których stan zdrowia nie ulegnie poprawie, a mimo to otrzymują orzeczenia jedynie na czas określony. Wcześniej toczące się prace w tej dziedzinie nie zostały skonkludowane. Wydaje się zasadne określenie oczekiwań środowiska pacjentów oraz ekspertów w celu wyznaczenia ram dyskusji dla rozwiązań, które będą proponowane.

W trakcie dyskusji uczestnicy warsztatu przedstawią ocenę stanu prac nad wdrażaniem Planu dla Chorób Rzadkich oraz obszarów, które powinny zostać objęte planowaną uchwałą Rady Ministrów w tej sprawie. Ponadto poruszone będą kwestie związane z systemem orzeczeń o niepełnosprawności.

Zapraszamy na przerwę obiadową.

PROWADZENIE: Patryk Słowik, Luiza Jakubiak

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: Maciej Miłkowski, Katarzyna Piotrowska-Radziewicz, Tadeusz Chrzan, Marek Tomków, Joanna Drewla, Anna Kupiecka

W dobie nowych wyzwań geopolitycznych, a także po doświadczeniach z czasów pandemii, bezpieczeństwo lekowe Polski i Europy powinno być kluczowym obszarem zainteresowania wszystkich interesariuszy. Po latach dyskusji znaczenie sektora farmaceutycznego zostało dostrzeżone nie tylko na poziomie kraju, ale również szerzej – w wymiarze ogólnoeuropejskim. Od 1 kwietnia 2024 r. w Polsce zaczęła obowiązywać tzw. lista leków wytwarzanych w Polsce, których zakup odbywa się na preferencyjnych dla pacjentów warunkach. Na poziomie europejskim trwa natomiast dyskusja nad kompleksowym pakietem przepisów regulujących sektor farmaceutyczny na terenie UE.

W rozmowach o kierunku zmian decydenci powinni również uwzględniać głosy ze strony interesariuszy. Społeczeństwo oczekuje szerokiego i równego dostępu do leków, z drugiej strony branża farmaceutyczna czeka na gwarancje pozwalające im na stabilne planowanie produkcji i rozwoju kolejnych produktów. Na to wszystko nakładają się kwestie związane z dystrybucją farmaceutyczną.

W jakim kierunku powinna zmierzać polska i europejska polityka lekowa?

Zapraszamy już jutro na drugi dzień KONGRESU RZECZNICY ZDROWIA 2024

ŚRODA 10.04.2024

ŚCIEŻKA PANELOWA (sala główna)

Zapraszamy uczestników stacjonarnych na rozpoczęcie drugiego dnia KONGRESU RZECZNICY ZDROWIA 2024

PROWADZENIE: Krzysztof Jakubiak

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: Wojciech Konieczny, prof. Brygida Kwiatkowska, Dagmara Samselska, Martin Smatana

Chcąc zagwarantować pacjentom szeroką dostępność do świadczeń zdrowotnych, musimy poddać analizie wyzwania związane z organizacją opieki. O możliwościach wzmocnienia systemu ochron zdrowia rozmawiać będziemy, wychodząc od rekomendacji zawartych w raporcie Globsec, gdzie polski system ochrony zdrowia znalazł się na szóstym od końca miejscu pod względem przygotowania na wyzwania jutra. Eksperckie analizy wskazują, że Polska znajduje się w kluczowym momencie, w którym konieczne będzie zintensyfikowanie pracy nad wyzwaniami związanymi m.in. z opracowaniem długoterminowej strategii zmiany w obszarze organizacji opieki ukierunkowanej na szybką diagnostykę i leczenie chorób na możliwie wczesnym etapie rozwoju, ale również na przebudowę piramidy świadczeń zdrowotnych. Eksperci wskazują na potrzebę położenia większego nacisku na profilaktykę, a także na dalsze przesuwanie świadczeń zdrowotnych z poziomów wyższych (szpitalnego/ambulatoryjnego) na poziom niższy (AOS/POZ).

Zapraszamy na przerwę kawową.

PROWADZENIE: Marta Markiewicz

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: Wojciech Konieczny, Wioleta Tomczak, Artur Białkowski, dr Bernard Waśko, Joanna Frątczak-Kazana, prof. Brygida Kwiatkowska

Profilaktyka i zdrowie publiczne dotychczas traktowane były w wielu obszarach po macoszemu. Jednak bez właściwie prowadzonej edukacji i profilaktyki nie będzie zdrowego społeczeństwa. Inwestycja w profilaktykę pozwoli nam na ograniczenie wydatków w innych obszarach systemu ochrony zdrowia. Dlatego też w trakcie Kongresu Rzecznicy Zdrowia 2024 chcemy rozmawiać o działaniach, które możemy podjąć tu i teraz. Jak zachęcać Polaków do korzystania z dostępnych programów badań profilaktycznych? Jak sprawić, by czuli się współodpowiedzialni za swoje zdrowie? Co możemy zrobić, by szerzyć właściwe postawy prozdrowotne (dieta, aktywność ruchowa etc.)?

Zapraszamy na przerwę kawową.

PROWADZENIE: Ewa Kurzyńska

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: prof. Adam Witkowski, dr Agnieszka Gorgoń-Komor, prof. Janina Stępińska, Agnieszka Wołczenko

Choroby sercowo-naczyniowe to nadal główny zabójca Polaków – około połowa wszystkich zgonów wśród Polaków jest spowodowana chorobami układu krążenia. Dodatkowo polska populacja pozostaje w grupie wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Jakie kroki należałoby podjąć, by sytuacja ta uległa zmianie? Jak zachęcić Polaków do profilaktyki? W jaki sposób zorganizować ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną pacjentów kardiologicznych? Co dalej z Krajową Siecią Kardiologiczną? Kiedy i w jakim kształcie uruchomiony zostanie Narodowy Program Chorób Układu Krążenia?

Zapraszamy na przerwę obiadową.

PROWADZENIE: Maja Marklowska-Tomar

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: prof. Krzysztof Składowski, prof. Beata Jagielska, Marek Hok, dr Paweł Potocki, prof. Radosław Mądry, Dorota Korycińska

Epidemia COVID-19 doprowadziła do znacznego długu zdrowotnego, przejawiającego się m.in. zwiększeniem liczby rozpoznań chorób onkologicznych. Prognozy polskich naukowców wskazują, że liczba przypadków raka piersi lub raka prostaty w latach 2019-2023 zwiększyła się o ponad 20 procent. Jest to bezprecedensowe zwiększenie obciążenia systemu opieki onkologicznej oraz ograniczonej liczby pracowników, którzy są odpowiedzialni za diagnostykę i leczenie onkologiczne. Tymczasem problemem pozostaje ograniczona liczba obejmowanych rezydentur w dziedzinach onkologicznych oraz niewielkie wykorzystanie rozwiązań cyfrowych, które mogłyby zoptymalizować opiekę nad chorymi.

Jednocześnie w wielu obszarach wciąż skuteczność opieki nad pacjentami zmagającymi się z nowotworami złośliwymi jest niższa niż w innych państwach rozwiniętych. Rośnie śmiertelność z powodu nowotworów ginekologicznych. Zasadne wydaje się rozważenie zmian organizacyjnych oraz zapewnienie odpowiedniego dostępu do skutecznych i bezpiecznych technologii medycznych oraz rozwiązań profilaktycznych.

Zapraszamy na przerwę kawową.

PROWADZENIE: Wojciech Wiśniewski

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: Krystyna Ptok, Maria Ochman, dr Tomasz Dybek, Rudolf Borusiewicz, Elżbieta Gelert

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia są jednym z głównych tematów debaty publicznej w tej dziedzinie. Od niemal dwóch lat obowiązuje znowelizowana ustawa o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Doprowadziła ona do wzrostu płac dla wielu grup, jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące kształtu oraz przedmiotu ustawy. Po pierwsze, pojawiają się zbiorowe spory prawne dotyczące stosowania ustawy. Po drugie, w Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem nowelizacji tej regulacji. Po trzecie, ustawa nie obejmuje wielu pracowników systemu ochrony zdrowia, którzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. Chociaż finansowe skutki wprowadzenia ustawy są wysokie, pojawiają się głosy z wielu stron sygnalizujące konieczność intensyfikacji dyskusji w sprawie docelowego uregulowania kwestii związanych z wynagrodzeniami.

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu przedstawią swoją ocenę aktualnie obowiązujących uwarunkowań dotyczących wynagrodzeń w ochronie zdrowia oraz ich znaczenia dla zapewnienia stabilności kadrowej systemu.

Zapraszamy na kolejną edycję KONGRESU RZECZNICY ZDROWIA 2025

ŚCIEŻKA DEBAT I SZKOLEŃ (sala szkoleniowa)

PROWADZENIE: Maja Marklowska-Tomar

W DYSKUSJI UCZESTNICZĄ: Mateusz Oczkowski, prof. Sebastian Giebel, prof. Krzysztof Giannopoulos, dr Karolina Bukowska-Strakova, Tomasz Zieliński, Katarzyna Lisowska, Anna Kupiecka, Łukasz Rokicki

System opieki nad pacjentami z chorobami hematologicznymi jest coraz bardziej obciążony. Trendy demograficzne, skutkujące coraz większą liczbą pacjentów w podeszłym wieku oraz poprawa skuteczności leczenia związana z dłuższym życiem wielu chorych, zwiększyły liczbę rozpoznań w tej dziedzinie. Wraz ze wzrostem liczby chorych nie doszło jednak
do deinstytucjonalizacji części opieki. Znakomita większość procedur jest niezmiennie realizowana w warunkach szpitalnych, uniemożliwiając przeniesienie świadczenia opieki zdrowotnej do ambulatorium. Jak wskazują doświadczenia międzynarodowe, przeniesienie ciężaru opieki na niższe poziomy referencyjne systemu ochrony zdrowia pozwala na bardziej optymalne wykorzystanie zasobów infrastrukturalnych, potencjału ludzkiego oraz optymalizację kosztów. Dodatkowo, poważnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia jest nierównomierna dostępność kadr medycznych oraz wyzwania infrastrukturalne. 

W ostatnich latach doszło do znaczącego zwiększenia dostępności skutecznej farmakoterapii dla pacjentów z nowotworami krwi. Pomimo postępu, eksperci wskazują, że system refundacyjny ma trudności w zapewnieniu synchronizacji schematów leczenia refundowanego z wytycznymi międzynarodowych towarzystw naukowych. Wydaje się zasadnym rozpoczęcie debaty nad rozwiązaniami służącymi zwiększeniu elastyczności systemu oraz możliwości personalizacji leczenia zgodnie z dostępnymi dowodami naukowymi.

PROWADZENIE: Weronika Michalczyk, Rafał Wasilczyk

Jak w skuteczny sposób prowadzić działania w social mediach? Jak modyfikować obecne aktywności? Co zmienić? Które platformy wybrać? Jaka treść jest najskuteczniejsza? Jakie zmiany zaszły na platformach i co będzie w trendzie?

Podczas szkolenia omówimy zasady zarządzania contentem i tworzenia treści. Porozmawiamy o mitach komunikacji w social mediach i rozwiejemy wątpliwości. Chcemy również stworzyć platformę wymiany doświadczeń, zatem jeżeli prowadzisz działania w social mediach, tworzysz content i nim zarządzasz – nie może Cię zabraknąć. Zapraszamy!

Zapraszamy na przerwę obiadową.

DEBATA OKSFORDZKA

PROWADZENIE: Marta Markiewicz, Krzysztof Jakubiak

W DEBACIE UCZESTNICZĄ: dr Monika Pintal-Ślimak, dr Artur Drobniak, Ligia Kornowska, prof. Maciej Banach, Dariusz Dziełak, Jacek Krajewski, Sebastian Goncerz, Mariola Łodzińska

Braki kadrowe to jedno z większych wyzwań systemu ochrony zdrowia na całym świecie. Dlatego nowoczesna medycyna coraz chętniej sięga po rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz inne zaawansowane technologie. Według badań, AI może usprawnić administrację oraz w przyszłości zrewolucjonizować np. diagnostykę medyczną. Dwie drużyny w debacie oksfordzkiej zmierzą się z tym zagadnieniem, przedstawiając argumenty dla swoich stanowisk.

Zapraszamy na kolejną edycję KONGRESU RZECZNICY ZDROWIA 2025

RADA PROGRAMOWA

Radę programową Kongresu Rzecznicy Zdrowia tworzy grono wybitnych specjalistów reprezentujących medycynę, a także przedstawiciele świata nauki, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej.

KONTAKT I WSPÓŁPRACA

Chcesz podjąć z nami współpracę przy Kongresie Rzecznicy Zdrowia 2025? Napisz do nas! kontakt@rzecznicyzdrowia.pl

Fundacja Rzecznicy Zdrowia to pozarządowa organizacja, której nadrzędnym celem jest wspieranie działań na rzecz zapewnienia właściwej dostępności i jakości usług w obszarze ochrony zdrowia. Za cel działalności stawiamy sobie budowanie świadomości społecznej, która pozwoli nam na rozwój kompetencji zdrowotnych społeczeństwa. 

Naszym priorytetem jest inicjowanie i prowadzenie debaty publicznej w oparciu o rzetelne informacje i uwzględniającą możliwe szerokie grono interesariuszy. Liczymy, że podnoszone przez nas tematy będą angażować szerokie grono interesariuszy, dla których priorytetem jest efektywnie działający system ochrony zdrowia – służący pacjentom oraz jego pracownikom.

REJESTRACJA NA KONGRES RZECZNICY ZDROWIA 2024 (9-10 KWIETNIA)

REJESTRACJA NA KONGRES RZECZNICY ZDROWIA 2025 zostanie uruchomiona w lutym 2025

REJESTRACJA NA KONGRES RZECZNICY ZDROWIA 2024 ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

Jeżeli chcesz brać udział w naszym wydarzeniu, prosimy dołącz do nas online. 

W każdym dniu KONGRESU RZ’24 na kanale YouTube.com Fundacji „Rzecznicy Zdrowia” odbędzie się transmisja paneli z sali głównej. Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że prowadzimy osobną rejestrację dla przedstawicieli mediów – formularz jest dostępny w zakładce AKREDYTACJA DLA MEDIÓW

ZAMKNIĘCIE REJESTRACJI
7.04.2024 (NIEDZIELA), 18:00

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc udziału stacjonarnego jest ograniczona. Transmisja online odbędzie się na naszej stronie oraz w kanałach social media Fundacji Rzecznicy Zdrowia. 
 
Na jeden adres mailowy może zapisać się tylko jedna osoba.

Uprzejmie informujemy, że prowadzimy osobną rejestrację dla przedstawicieli mediów – formularz jest dostępny w zakładce AKREDYTACJA DLA MEDIÓW

*zgoda niezbędna

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULE INFORMACYJNE

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji jest FUNDACJA RZECZNICY ZDROWIA Bolesławicka 38/6, 03-352 Warszawa, KRS 0000952346, NIP 7011076022 do której należy system rejestracyjny i jest administratorem serwisu rzecznicyzdrowia.pl

2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. rejestracji uczestnika na event KONGRES RZECZNIKÓW ZDROWIA 2024
b. weryfikacja tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora
c. dodatkowa weryfikacja tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem
d. umożliwienie sprawdzenia listy uczestników i kontaktu z uczestnikami
e. marketing usług i komunikowanie się przez FUNDACJĘ RZECZNIKÓW ZDROWIA z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y)
f. udostępnienie danych partnerom i sponsorom eventu i Fundacji w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych
g. prowadzenie statystyk, pomiarów jakości i skuteczności
h. obsługa reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.

3. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione – wskazanych odrębnie przy odpowiedniej rubryce na dane lub w oświadczeniach zgody na końcu formularza rejestracyjnego – podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika.

4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.

5. Osoba rejestrująca się uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

6. Pełna informacja nt. polityki prywatności dla usług administratorów danych, w tym informacje nt. szczegółowych warunków przetwarzania danych osobowych zgodne z art. 13 i 14 RODO, znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI

KONGRES RZECZNICY ZDROWIA 2024

ZOBACZ RELACJĘ Z NASZEGO WYDARZENIA ODBYWAJĄCEGO SIĘ W 2024 ROKU!

#RZECZNICYZDROWIA

POLITYKA COOKIES SERWISU WWW.RZECZNICYZDROWIA.PL

 1. Serwis www.rzecznicyzdrowia.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.

 1. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny sztuczny numer (identyfikator) nadawany przez dostawcę pliku Użytkownikowi.

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczenie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu plików cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.rzecznicyzdrowia.pl – Fundacja Rzecznicy Zdrowia UL. BOLESŁAWICKA 38/6 03-352 WARSZAWA NIP 7011076022, REGON 521315275, KRS 0000952346

  • Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

  • prawidłowego funkcjonowania stron internetowych (Elementor, Gravatar);

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; marketingu i remarketingu przy wsparciu naszych partnerów (Google Ads, Google Analytics, Facebook/Meta Pixel, Facebook/Meta Conversion API, Pixel LinkedIn, Google Tag Manager, Twitter Pixel, Twitter Conversion API, Consent Management Provider (CMP), Global Multimedia Protocols Group).

  • W ramach serwisu stosowane są pliki cookie przekazujące dane do innych podmiotów:

  • Meta Facebook

  • LinkedIn

  • Twitter

  • Google Ads

  • Google Analytics

  • Google Tag

  • Consent Management

 1. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

 1. W ramach Serwisu stosowane są przede wszystkim pliki cookie „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookie:

  • Funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, w tym m.in. wyświetlenie zawartości stron, korzystanie z formularzy kontaktowych, wyszukiwarek zamieszczonych na stronie. Przykładowo uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • Analityczne pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (Google Analytics);

  • Marketingowe pliki cookie służące do kierowania reklam performancowych, oraz remarketingowych na podstawie zebranych informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (Google Ads, Facebook/Meta Pixel, Facebook/Meta Conversion API, Pixel LinkedIn, Twitter Pixel, Twitter Conversion API).

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki) zezwalające na stosowanie cookies to przyjmuje się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.

 1. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą nie wyrazić zgody na działanie plików cookie określonych kategorii (typów funkcjonalnych) w ramach wyświetlanej na stronie głównej Serwisu klauzuli zgody lub dokonać w każdym czasie zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (w menu przeglądarki internetowej).

 1. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 1. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

a. Google Chrome – domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają
na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję”Ustawienia”;
ii. kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
iii. wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
iv. wybrać żądane ustawienia;
v. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć
w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
vi. aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

b. Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft
Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują
pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności.
Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
ii. wybrać zakładkę „Prywatność”;
iii. za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje
cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich
cookies).

c. Mozilla Firefox – domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają
na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk
„Firefox”) i wybrać „Opcje”;
ii. następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
iii. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć
w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
iv. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

d. Opera – domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie
plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie
„Ciasteczka”;
ii. zaznaczyć żądane ustawienia;
iii. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść
na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem
myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty
„Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
iv. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

e. Safari – domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie
plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
i. w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
ii. kliknąć ikonę „Prywatność”;
iii. zaznaczyć żądane ustawienia;
iv. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć
w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

 1. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.

 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 1. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

 1. ADMINITRATOR może wykorzystać „cookies” w następujących mi.in. w następujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:

– konfiguracji serwisu,
– zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
– zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
– zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
– uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;
– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 
 

Dziękujemy za zgłoszenie!
Na podany adres mailowy przesłaliśmy potwierdzenie rejestracji.

Kongres
Rzecznicy
Zdrowia 2024

Dziękujemy za zgłoszenie! Na podany adres mailowy przesłaliśmy potwierdzenie rejestracji.